WSZYSTKIE PODZIEMNE WODY

Wspom­niane baseny artezyjskie, takie jak Kotlina Podmoskiewska lub Nizina Północnoukraińska, nieraz zajmują bardzo duże obszary. Położone w nich doliny rzek i parowy przecinają w nie­których miejscach wodonośne warstwy i wów­czas po ich stokach spływają ze źródeł stru­mienie wód słodkich albo zmineralizowanych.Wszystkie podziemne wody mają duże zna­czenie nie tylko lecznicze, ale i oczyszczające, ponieważ przenikając przez glebę i skały usu­wają z nich bakterie. W przypadku gdy wody te nie są zbyt mocno zmineralizowane, stano­wią źródło wody pitnej. Wiele źródeł, których wody pochodzą z opadów atmosferycznych, po­wstawało w wyniku przesączania się wód po­wierzchniowych do zbiorników artezyjskich. Zawartość w nich różnych soli zależy od ro­dzaju skał napotkanych przez wodę na drodze swej podziemnej wędrówki.