PODZIAŁ WÓD MINERALNYCH

Klasyfikacja wszystkich występujących w przyrodzie wód nie jest łatwa. Bardzo wiele odkrytych źródeł ma wody o najróżniejszym składzie. Także podział wód mineralnych ze względu na ich właściwości lecznicze, jak do­tąd, nie powiódł się. Częściowo dokonali tego W. Iwanow i G. Niewrajew, którzy opracowali, po długotrwałych i żmudnych badaniach licz­nych źródeł, w tym także przez siebie odkry­tych, klasyfikację wód leczniczych występują­cych w Związku Radzieckim. Uwzględnili w niej jakościowe różnice między różnymi woda­mi oraz różnice w ich pochodzeniu . Poszczególne parametry wód: ogólna minerali­zacja, zawartość poszczególnych składników, temperatura, zawartość mikroelementów, kwa­sowość (pH), radioaktywność itd., określane są nie oddzielnie, lecz kompleksowo. Jest to bardzo ważne dla oceny wód mineralnych ze względu na ich właściwości lecznicze.