SKŁAD JONOWY WÓD

Duże znaczenie ma także skład jonowy wód mineralnych. Chociaż mogą być w nich zawar­te prawie wszystkie znane pierwiastki, najwię­cej jest anionów: siarczanowego, wodorowęgla­nowego, chlorkowego oraz kationów:  sodu, magnezu, wapnia.Od zawartości makroskładników: anionów kationów w wodzie mineralnej zależy jej dzia­łanie na organizm człowieka. W wielu przypad­kach wody mineralne mają skomplikowany zestaw jonowy. Klasyfikuje się je według za­wartości dominującego składnika: anionu (chlor­kowe, siarczanowe, wodorowęglanowe) i katio­nu (wapniowe, magnezowe, sodowe).Do grupy B zaliczane są wody kwasowęglo- we. Dawniej do tej grupy zaliczano tylko sła­bo zmineralizowane wody zawierające przynaj­mniej 1 g/l wolnego dwutlenku węgla. Według współcześnie obowiązującej klasyfikacji (wg N. Woronina) do grupy tej wchodzi znacznie więcej rodzajów wód zawierających anion wo­dorowęglanowy.