UWAŻNA OBSERWACJA

Ale uważna obserwacja zachowań naszych piłkarzy ligowych (mówię o średniej, nie o czołówce) ukazuje jeszcze jeden zna­mienny rys.- Jest on raczej natury psychologicznej niz techno- logicżno-sportowej.Oddanie piłki koledze może byc także zwol­nieniem od odpowiedzialności. Ucieczką od decyzji i przyjęcia konsekwencji jej skutków. Może być aktem naszej rodzimej „spychologii”.Brzmi to absurdalnie. A jednak nie Jestem całkowicie prze­konany, że.nasze codzienne obyczaje w szkole, w pracy, w dzia­łalności administracyjnej; że nasze ,„urzędolenia-, ze dziesiątki podpisów na setkach papierków (powodujące^ ze jeśli cos nawali, winnego znaleźć nie można, bo odpowiedzialność została roz­prowadzona daleko i szeroko), że to wszystko me ma radnego wpływu na osobowość . młodych ludzi, którzy powinni błyska­wicznie podjąć indywidualną decyzję i zrealizować ją pod bacz­ną kontrolą wielkich mas ludzkich.