RÓŻNICE WARUNKÓW

Różnice warunków klimatycznych pomiędzy obszarami położonymi nad brzegami mórz, oce­anów, wielkich jezior a wnętrzem lądu — da­leko od dużych zbiorników wodnych — wystę­pują przez cały rok, wpływając na czas trwa­nia każdej pory roku. Różny jest też klimat terenów równinnych i górskich, nawet blisko siebie położonych.Każdego, kto pierwszy raz znajdzie się w gó­rach, zadziwia szybkość zmiany krajobrazu i klimatu wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza przeplatają się z lasami sosno­wymi (sosna tienszanska). A jeszcze wyżej, na lodowcach, na wysokości 3500 m panuje na przestrzeni 5—-10 km swoisty klimat chłodnego prawie polarnego lata. Dno doliny zajmuje ję­zyk lodowca, a pomiędzy skałami na zboczach pstrzą się polanki pokryte trawą oraz dużymi i jaskrawymi, kontrastującymi z granatową barwą nieba kwiatami gencjany i srebrzystymi szci rotk 3 mi.