NAJBARDZIEJ SPRZYJAJĄCA POGODA

Najbardziej sprzyjająca jest pogoda typu N. Zapewnia ona optimum fizjologiczne, przy któ­rym obciążenie systemu termoregulacyjnego ustroju jest niewielkie. Możliwe są wówczas zajęcia, które wywołują jego umiarkowane ob­ciążenie i sprzyjają trenowaniu i hartowaniu organizmu. Mniej korzystna dla letniego wypoczynku i turystyki jest pogoda typu 1-C, w zapropo­nowanej przez autorkę klasyfikacji nazywana ciepłą subkomfortową. Do chłodnego subkom- fortu należy częściowo pogoda typu 1-Ch. Cie­płe i chłodne subkomfortowe pogody w sposób umiarkowany obciążają system termoregulacji. Przy takiej pogodzie ogranicza się zajęcia re­kreacyjno-turystyczne. Możliwe są jednak pie­sze wędrówki w ubraniu odpowiednim do po­gody, a także dalsze wyprawy dla hartowania organizmu i treningu jego zdolności adapta­cyjnych.