KOMFORTOWA POGODA

Pogodę komfortową i subkomfortową (tak ciepłą, jak i chłodną) uznajemy za sprzyjające człowiekowi. Do dys­komfortowych zalicza się pogody upalne i bar­dzo chłodne . Tworzą one okre­sy pogody nie sprzyjającej.Składają się na nie pogody typu 2-C, 3-C, 4-C, częściowo 1-Ch (poniżej pewnej tempera­tury powietrza) oraz 2-Ch, 3-Ch i 4-Ch. Korzystny bądź niekorzystny wpływ pogody na człowieka zależy przede wszystkim od tem­peratury powietrza, zachmurzenia (które decy­duje o natężeniu promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi) i prędkości wiatru. Ważne dla organizmu jest także działanie in­nych elementów meteorologicznych i zjawisk atmosferycznych. Dlatego nie sprzyjające wa­runki biometeorologiczne, np. dla zajęć rekrea­cyjnych; występują przy pogodzie korzystnej pod względem termicznym, przy równoczes­nym działaniu na ustrój niekorzystnych ele­mentów i zjawisk meteorologicznych, tj. wiatru o  dużej prędkości (ponad 6 m/s), długotrwałych opadów atmosferycznych, gęstej mgły, dużej wilgotności powietrza.