POŁĄCZENIE Z KLIMATEM

Prawdopodobnie łączy się to w pewnym sto­pniu z wpływem łagodnego klimatu nadmor­skiego, brakiem dużych wahań temperatury pomiędzy dniem a nocą, a także z leczniczym działaniem wszystkich naturalnych czynników charakterystycznych dla tej strefy, podnoszą­cych odporność organizmu. Zwraca się ponadto uwagę na korzystny wpływ morza na samopo­czucie człowieka, jego nastrój i doznania este­tyczne.W talasoterapii otaczające środowisko i ką­piele oddziałują w postaci bodźców zewnętrz­nych na specjalne receptory, których siedli­skiem są: skóra, drogi oddechowe, narządy wzroku, smaku, węchu, słuchu, układ nerwo­wy. Wszystkie te bodźce razem wzięte za po­średnictwem półkul mózgowych oddziałują na cały organizm, czego rezultatem są korzystne zmiany w funkcjonowaniu wielu narządów.Każdy, kto kąpał się w morzu, wie, jak in­tensywne jest wówczas termiczne i mechanicz­ne działanie wody morskiej. Po zanurzeniu się w niej często występują dreszcze.