WODY LECZNICZE

Szczególnie korzystne są kąpiele w morzu i w basenach z wodą morską połączone z pły­waniem. W wodzie morskiej o dużym zasoleniu ciężar ciała wynosi zaledwie 1/10 ciężaru w po­wietrzu. Zwiększa to znacznie możliwości ru­chowe kąpiącego się i ułatwia pracę układu krążenia. Badania wykazały, że pływanie żab­ką stanowi skuteczny sposób leczenia wad po­stawy i skrzywienia kręgosłupa u dzieci, a u do­rosłych pomaga usprawniać narządy ruchu.„Wodą leczniczą jest woda, która będąc pod względem zdrowotnym bez zarzutu zawiera składniki mineralne i gazowe w ilościach bar­dzo mało zmiennych i wykazuje działanie lecz­nicze przy stosowaniu wewnętrznym lub ze­wnętrznym”. Wiele źródeł wód mineralnych, szczególnie na obszarach dawniej słabo zalud­nionych, odkryli przypadkowo myśliwi albo pasterze. Współcześnie bardzo cenne źródła wód leczniczych odkrywane są w trakcie poszu­kiwań geologicznych ropy naftowej, gazu, wo­dy pitnej, wody przemysłowej.